Dialogue and Universalism

logoleft
logoright

 

FUNDACJA FILOZOFIA NA RZECZ DIALOGU

 

ZARZĄD:

Prezes Zarządu Fundacji:

prof. dr hab. Czerniak Stanisław Leszek

Członek Zarządu Fundacji:

prof. dr hab. Czarnocka Małgorzata

Członek Zarządu Fundacji:

prof. dr hab. Ługowski Włodzimierz

 

 

ADRES:

Fundacja Filozofia Na Rzecz Dialogu

Idzikowskiego 8 lok. 44

00-710 Warszawa

 

REGON: 147191010

NIP: 5213672878

KRS: 0000504853

 

 

Statut Fundacji

FILOZOFIA NA RZECZ DIALOGU

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja FILOZOFIA NA RZECZ DIALOGU, zwana dalej Fundacją, działa na pod­stawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejsze­go statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Włodzimierza Augustynka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Matyldę Przybylską w jej kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Kopernika 30, w dniu 5 lutego 2014 roku.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może pro­wadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

Rozdział II.

Cel i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji  jest:

 1. podejmowanie przedsięwzięć na rzecz zwiększenia społecznej roli filozofii;
 2. aktywność na rzecz wypracowywania filozoficznych podstaw dialogu pomiędzy jednostkami ludzkimi, społecznościami, ideologiami, narodami, państwami i kulturami; 
 3. promowanie międzydoktrynalnego dialogu w filozofii;
 4. upowszechnianie filozoficznej i interdyscyplinarnej wiedzy o dialogu oraz o potrzebie filozofii w sferze społeczno-kulturowej.
 5. wspieranie filozoficznych badań w zakresie problematyki dialogu i społecznej roli filozofii, inicjowanie nowych kierunków badawczych w obrębie tej problematyki; wspieranie upowszechniania wyników tych badań.

§ 6

Fundacja realizuje swój cel poprzez:                 

 •  prezentowanie idei dialogu oraz ważności filozofii w życiu społeczno-kulturowym w czasopiśmie Dialogue and Universalism;
 • pomoc w publikowaniu czasopisma Dialogue and Universalism, w tym pomoc w uzyskiwaniu finansowych środków na ten cel;
 • wspieranie inicjatyw, w tym przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych promujących społeczne znaczenie filozofii;
 • wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć badawczych i publikacyjnych poświęconych problematyce dialogu.

Rozdział III.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 pln (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8

 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
 2. dotacji i subwencji osób prawnych oraz osób fizycznych
 3. grantów i dotacji;
 4. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
 5. dochodów z majątku fundacji,
 6. odsetek bankowych, papierów wartościowych,
 7. sponsoringu na rzecz Fundacji od osób fizycznych i prawnych,
 8. innych wpływów.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV.

Władze Fundacji

§ 9

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią ka­dencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia skła­du Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podję­tej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
 6. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 7. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 8. Śmierci członka.
 9. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§ 11

    Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola sta­nu majątkowego Fundacji,
 3. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udziela­nie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 12

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością gło­sów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Za­rządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Zarząd

§ 13

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 5. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 6. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 7. śmierci członka Zarządu.
 8. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoła­ni przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jed­nomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 14

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 4. realizacja celów statutowych,
 5. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 7. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 8. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 9. składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
 10. wnioskowanie do Rady Fundacji o likwidację Fundacji.
 11. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne spra­wozdanie z działalności Fundacji.

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na cztery miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocz­tą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego roz­łożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 16

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział. V.

Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością gło­sów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została usta­wiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia właściwego ministra, tj. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością gło­sów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowa­nia.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać prze­znaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 


created by mastalerz.it